Allmänna villkor
Gäller från och med 01.04.2022.

1. TERMER OCH DEFINITIONER
1.1. Säljare – SIA RIPO International Ltd., organisationsnummer 40003120298, juridisk adress: Katlakalna Street 11 k-7, Riga LV-1073, Lettland.
1.2. E-shop – webbplatsen www.ripoinsektsnat.se som förvaltas av säljaren, där varor kan beställas online.
1.3. Köpare – en fysisk eller juridisk person som beställer varor i e-shoppen.
1.4. Avtal – ett avtal mellan säljaren och köparen som gör en beställning i e-shoppen.
1.5. Beställning – en beställning av varor, som omfattar alla varor som köparen vill beställa och som produceras enligt köparens individuella beställning.
1.6. Allmänna villkor – de villkor som gäller för varje köp som köparen gör i e-shoppen och för varje köpeavtal mellan köparen och säljaren.
1.7. Inköpsland – det land som köparen har valt, enligt leveransadressen i beställningen.
1.8. Bud – ett budföretag som levererar en beställning från säljarens lager till den adress som anges av köparen.
1.9. Sekretesspolicy – villkor för insamling, lagring, bearbetning och lagring av personuppgifter via e-shoppen.

2. BESTÄLLNING AV VAROR
2.1. Köparen kan beställa varor i e-shoppen utan registrering.
2.2. Priserna på varorna i e-shoppen anges i inköpslandets lokala valuta, inklusive mervärdesskatt. (MOMS).
2.3. Säljaren förbehåller sig rätten att ensidigt ändra varuutbudet och priserna samt att tillämpa rabatter på varorna.
2.4. Varorna som visas på bilderna i e-shoppen kan skilja sig från varorna i verkligheten i fråga om färg, storlek, form eller andra parametrar.
2.5. Information som publiceras i e-shoppen, inklusive bilder, anvisningar och supportmaterial, är rekommendationer och grundar sig på säljarens kunskap om användningen av varorna, men säljaren garanterar inte att de beställda varorna överensstämmer med köparens önskemål eller användningssyften.
2.6. Betalning för de beställda varorna måste ske i som online-betalning – genom online banköverföring, Visa/MasterCard-betalkort eller andra säkra online-betalningssätt som erbjuds i säljarens e-shop.
2.7. Säljaren har rätt att vägra leverera varor som beställts via e-shoppen och informera köparen om att priset och/eller parametrarna för de varor som anges i e-shoppen av tekniska skäl inte motsvarar det faktiska priset och/eller parametrarna. I detta fall informerar säljaren köparen om avvikelserna och gör i samförstånd med köparen ändringar i beställningen eller annullerar beställningen och återbetalar pengarna för varorna till köparen.
2.8. Köparen ansvarar för att personuppgifterna som lämnas för att genomföra beställningen (inklusive e-post och leveransadress) är korrekta och fullständiga. Säljaren är inte ansvarig för eventuella förluster som kan uppstå för köparen eller tredje part på grund av felaktiga eller ofullständiga uppgifter för genomförandet av beställningen.
2.9. När köparen har slutfört alla steg i beställningen, varav det sista är val och bekräftelse av betalningssätt, och har fått säljarens orderbekräftelse via e-post, anses köpeavtalet mellan säljaren och köparen ha ingåtts. Avtalet är giltigt till dess att det har fullgjorts – leverans av varorna till köparen.

3. LEVERANS AV VARORNA
3.1. Beroende på storleken på de beställda varorna, inköpslandet och leveransadressen erbjuds köparen att välja ett av följande leveranssätt:
3.1.1. Hemleverans med DPD-kurirtjänst;
3.1.2. Hemleverans med DB Schenkers kurirtjänst;
3.1.3. Avhämtning av varorna i säljarens lager, adress: Katlakalna Street 11 k-7, Riga, Lettland, LV-1073.
3.2. Fraktkostnaderna för beställningen beror på de beställda varornas storlek, det valda leveranssättet och leveransadressen. Fraktkostnaderna visas vid beställning.
3.3. Leveranstiden för varorna beror på varornas tillverkningstid, typ av leverans och adress. Vid beställning av varor i e-shoppen anges den preliminära leveranstiden för varorna. Säljaren informerar köparen när varorna är tillverkade och redo för leverans med den transportör som köparen valt eller för avhämtning i säljarens lager.
3.4. Har köparen vid beställning av varor valt att få varorna levererade till adressen, ska transportören informera om den beräknade leveranstiden. Vid mottagandet av varorna har budet rätt att kräva att mottagaren legitimerar sig.
3.5. Köparen förbinder sig att ta emot de beställda varorna. Om köparen inte befinner sig på den angivna adressen vid leveranstillfället har säljaren rätt att lämna över varorna till en annan person som befinner sig på den angivna adressen och köparen har inte rätt att ställa några krav på säljaren.
3.6. Om de levererade varorna eller förpackningen är skadade, eller om de levererade varorna inte överensstämmer med beställningen, ska en anteckning göras på överlämningsdokumentet och en skade- eller avvikelserapport ska upprättas. Köparen ska skicka skade- eller avvikelserapporten tillsammans med eventuella bilder till Säljarens e-mail online@ripo.lv.
3.7. Om köparen har valt att hämta varorna i säljarens lager när hen gjorde beställningen, måste köparen hämta varorna i säljarens lager inom 10 (tio) dagar från det att köparens har fått aviseringen per e-post. Om köparen inte hämtar varorna inom 10 (tio) dagar har säljaren rätt att ensidigt häva avtalet och kräva köparen på uppståtta kostnader för att lagra varorna samt att inte återbetala beställningen.

4. ÅNGERRÄTT
4.1. Köparen, som är konsument, har rätt att, utan att ange skäl, frånträda köpeavtalet inom 14 (fjorton) dagar, med användning av ångerrätten, underrätta Säljaren om detta. Detta gäller beställda varor, som inte görs på köparens individuella beställning (till exempel produkter med individuellt beställda storlekar).
4.2. För de varor som beställts i e-butiken, som görs till köparens individuella beställning, får köparen inte utöva ångerrätten i enlighet med artikel 16 i Europaparlamentets direktiv 2011/83/EU och kabinettets förordningar av ministrarna i Republiken Lettland nr 255 ”Föreskrifter om distansavtal”. Säljaren ger dock rätt till Köparen att frånträda köpeavtalet under 24 timmar efter köpet. I sådana fall återbetalar säljaren det totala beloppet för beställningen.

5. GARANTIBERSTÄMMELSER
5.1. Köparen har rätt att lämna in ett krav till säljaren inom 2 (två) år från och med dagen för köpet om varorna inte överensstämmer med bestämmelserna i avtalet. Köparen ska lämna reklamationen till säljaren inom 2 (två) månader från den dag då varans bristande överensstämmelse med avtalsvillkoren har upptäckts. Som inköpsdag anses den dag då säljaren har överlämnat och köparen har mottagit respektive produkt.
5.2. En reklamation för en produkt som inte överensstämmer med bestämmelserna i avtalet ska göras och prövas i enlighet med bestämmelserna i Republiken Lettlands konsumentskyddslag.
5.3. Säljaren ansvarar inte för fel på varan till följd av naturligt slitage, uppsåtlig skada, vårdslöshet, bristande efterlevnad av bruksanvisningen, felaktig användning, ändring eller reparation, om köparen själv reparerar varan utan säljarens godkännande.

6. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
6.1. När köparen besöker e-shoppen måste hen läsa sekretesspolicyn innan hen köper varor och ingår ett avtal med säljaren.
6.2. De personuppgifter som köparen lämnar behandlas enligt kraven i Republiken Lettlands lag om skydd av personuppgifter och annan lagstiftning i Republiken Lettland som reglerar behandling och skydd av personuppgifter. När säljaren behandlar och lagrar köparens personuppgifter använder säljaren organisatoriska och tekniska medel som säkerställer att personuppgifterna skyddas mot oavsiktligt eller olagligt utlämnande, ändring eller annan olaglig behandling.

7. COPYRIGHT
7.1. Det är förbjudet att i kommersiellt syfte publicera, reproducera, överföra eller lagra, ändra eller lägga till hela eller delar av innehållet i e-shoppen (inklusive, men inte begränsat till: publicerat material, logotyper, bilder, grafik etc.), såvida inte innehavaren av upphovsrätten eller den immateriella rättigheten har gett sitt samtycke till detta. Förbudet gäller inte nedladdning och lagring av innehåll på en dator, surfplatta eller smartphone och utskrift av det endast för personligt (icke-kommersiellt) bruk.
7.2. Innehållet i e-shoppen får citeras enligt gällande upphovsrättslagstiftning. Om innehållet citeras måste källan anges, men det är förbjudet att reproducera, publicera eller distribuera varumärken eller logotyper som finns i e-shoppen utan föregående skriftligt medgivande från ägaren av dessa.
7.3. Vid upphovsrättsintrång i e-shoppen kan köparen hållas ansvarig enligt Republiken Lettlands lagstiftning.

8 ANSVAR
8.1. Om köparen gör en beställning i e-butiken förutsätts det att hen har läst villkoren till fullo och godkänner dem. Säljaren ansvarar inte om köparen inte känner till villkoren.
8.2. Säljaren är inte ansvarig för kostnader eller förluster som kan uppstå till följd av användningen av den information som tillhandahålls i e-shoppen eller till följd av att webbplatsen är otillgänglig av någon anledning eller har störts eller avbrutits.
8.3. Säljaren är inte ansvarig för avvikelser mellan varans färg, storlek, form eller andra parametrar som visas på bilderna i e-shoppen och varans faktiska egenskaper.
8.4. Säljaren är inte ansvarig för förseningar eller utebliven uppfyllelse av förpliktelser eller andra fel som beror på omständigheter och hinder som ligger utanför säljarens rimliga kontroll, inklusive men inte begränsat till strejker, statliga order, krigshandlingar eller nationella nödsituationer, miljö- eller klimatavvikelser, bristande efterlevnad av tredje parts störningar på Internet och tekniska problem med kommunikationsutrustning, datorer och programvara.

9. ANDRA BESTÄMMELSER
9.1. Säljaren förbehåller sig rätten att ensidigt ändra och komplettera dessa villkor utan föregående meddelande.
9.2. De villkor som gäller vid beställningstillfället ska tillämpas på köparens beställning.
9.3. Informationsutbytet mellan köparen och säljaren sker genom de kommunikationsmedel som anges på e-shoppens webbplats.
9.4. Driften av webbplatsen är reglerad och Republiken Lettlands lagstiftning gäller för dessa villkor. Relationer som uppstår i samband med transaktioner med köpare, där köparen är en fysisk person i den mening som avses i lagen om konsumenträttigheter, regleras av lagen om skydd av konsumenträttigheter och annan lagstiftning om skydd av konsumenträttigheter.
9.5. Alla tvister skall i möjligaste mån lösas genom förhandlingar. Om ingen överenskommelse nås ska tvisten hänskjutas till en domstol i enlighet med de förfaranden som anges i Republiken Lettlands lagstiftning.